Skip to content
Menu
Menu

✓ Gratis bezorging vanaf €50

✓ Free shipping on orders over €50

✓ natural materials

✓ Fair Trade

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AMOR COLLECTIONS V.O.F.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid.

1.1   In het hierna volgende wordt onder “verkoper” verstaan de door Amor Collections v.o.f.  gedreven onderneming, gevestigd te Vught aan de Taalstraat 132, althans gevestigd op de locaties zoals deze blijken uit de inschrijving van verkoper in het handelsregister.

1.2   Onder “koper” wordt in het navolgende verstaan iedere natuurlijke persoon of rechts­­­persoon die met verkoper een overeenkomst heeft gesloten, danwel met verkoper in onderhandeling is over het tot stand brengen van een overeenkomst, daaronder begrepen het doen van een aanbieding door verkoper.

1.3       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper en zij maken van de verbintenis tussen hen onvoorwaardelijk deel uit.

1.4       Afwijkende specifieke contractsbepalingen overeengekomen tussen verkoper en koper gaan boven deze algemene voorwaarden.

1.5       Indien de koper algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door verkoper niet geaccepteerd.

1.6       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

 

Artikel 2: Aanbiedingen.

 2.1       Alle aanbiedingen, zowel mondelinge als schriftelijke, worden vrijblijvend uitgebracht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3: Overeenkomst.

 3.1       Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met verkoper eerst tot stand, nadat verkoper een opdracht mondeling of schriftelijk heeft aanvaard danwel bevestigd. De aanvaarding of bevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

3.2       Voor leveranties waarvoor gezien hun aard geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen drie dagen na factuurdatum.

3.3       Verkoper is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de verkoper zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.4       Verkoper is eveneens gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, de koper tot betaling van een door verkoper vast te stellen voorschot te verplichten.

 

Artikel 4: Prijzen.

4.1       Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

–        gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

–        exclusief BTW, inclusief invoerrechten;

–        vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

 

Artikel 5: Annulering.

 5.1   Indien de koper nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van verkoper op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

 

Artikel 6: Levering.

 6.1   Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte aan koper aangeboden wordt.

6.2   Vanaf het tijdstip van levering is het gekochte voor risico van de koper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door verkoper franco.

6.3       De koper is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele zichtbare beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van verkoper dat de zaken ter beschikking van koper staan.

6.4       Eventuele beschadigingen van het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn, dient koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

6.5       Verkoper is gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

6.6       Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

 

 Artikel 7: Retourzendingen.

 7.1            Indien koper en verkoper overeengekomen zijn dat koper een gedeelte van de geleverde goederen niet behoeft af te nemen, dient koper de niet gekochte goederen onverwijld aan verkoper te retourneren in onbeschadigde staat. Koper neemt dan de transportkosten en de kosten die samenhangen met de verzekering van de zending voor zijn rekening.

 

 Artikel 8: Betaling.

 8.1       Betaling dient te geschieden terstond, contant in het bedrijf van verkoper of binnen 8 dagen na factuurdatum op de bankrekening van verkoper, voor zover de overeenkomst niet anders bepaalt. Betaling van gedeelten heeft tussen partijen als niet tijdige betaling te gelden, voor zover niet anders is overeengekomen.

8.2       Bij verzuim van tijdige betaling is de koper een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden.

8.3       Koper kan zich voor wat betreft betaling van het verschuldigde nimmer beroepen op verrekening met enige vordering welke hij op de verkoper zou willen pretenderen.

8.4       Ten laste van de koper komen voorts in geval van niet tijdige betaling alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van het verschuldigde. In dit geval worden de door de afnemer te betalen buitengerechtelijke incassokosten gesteld op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 50,00. Koper is ook wettelijke rente verschuldigd over voormelde buitengerechtelijke kosten.

8.5       Alle door de koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door verkoper gemaakte incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

 

Artikel 9: Reclames.

 9.1   Klachten van koper over het geleverde, dienen terstond, doch uiterlijk binnen zeven dagen nadat koper zijnerzijds geconfronteerd is met klachten over het geleverde danwel direct nadat hij zelf geconstateerd heeft dat het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet, aan verkoper mondeling en/of schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan verkoper wordt geacht ten aanzien van het geleverde aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

9.2       Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, zal verkoper zich ertoe inspannen te bewerkstelligen dat het geleverde kosteloos vervangen wordt, zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

9.3       Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van verkoper onder door verkoper te bepalen voorwaarden. De goederen dienen in ieder geval in dezelfde staat als waarin ze geleverd werden geretourneerd te worden. De kosten van retourzending komen voor rekening van koper.

9.4       Reclames over facturen dienen, in geval deze gelijk met de goederen worden overhandigd, terstond aan verkoper kenbaar gemaakt te worden. Indien facturen worden verzonden, dienen reclames over die facturen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij verkoper te worden ingediend. Na deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen.

9.5       Het indienen van reclame ontslaat de koper nimmer van zijn elders in deze voorwaarden en de overeenkomst tussen partijen omschreven betalingsverplichtingen jegens verkoper.

 

 Artikel 10: Gevolgen van niet nakoming.

 10.1    In geval de koper een met verkoper gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en/of in het geval van faillissement of surséance van betaling van één van beide partijen, heeft de contractspartij het recht nakoming danwel geheel of gedeeltelijk ontbinding te vorderen en/of schadevergoeding. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt danwel terecht haar verplichtingen opschort, zal op grond van deze beëindiging of opschorting niet aansprakelijk jegens de contractspartij worden en deze beëindiging of opschorting zal geen afbreuk doen aan haar overige rechten. In dit artikel wordt onder niet-nakoming tevens verstaan het niet afnemen van verkochte zaken, ook wel genoemd annulering door de koper van een tot stand gekomen overeenkomst.

10.2    Indien verkoper een annulering van de overeenkomst door koper accepteert, laat zulks onverlet de aanspraak van verkoper op vergoeding van haar schade, waaronder behalve door haar vergeefs gemaakte kosten ook te begrijpen is de gederfde winst en/of wederverkoopverlies.

10.3   Koper zal in verzuim zijn door het enkel niet nakomen van zijn verplichtingen, waaronder mede te verstaan het niet afnemen van door zijn gekochte goederen op het moment dat deze door verkoper aan zijn ter beschikking zijn gesteld.

10.4    In het geval van faillissement of surséance van de koper, zoals hierboven weergegeven, zullen alle bedragen die koper verschuldigd is onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, opeisbaar zijn en zal verkoper bevoegd zijn de overeenkomst te beëindigen of alle verplichtingen op grond van deze en andere overeenkomsten met koper te beëindigen of op te schorten. Verkoper hoeft de niet-nakoming van koper niet te bewijzen.

 

Artikel 11: Overmacht.

11.1    In geval van overmacht heeft de verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de verkoper daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2    Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van de verkoper kan worden verlangd. In elk geval wordt onder overmacht begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen, werkstakingen bij verkoper, blokkades,  in- en uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van voorraden bij verkoper of bij haar toeleveringsbedrijven door burgerlijke of militaire overheid, gebrek aan vervoersruimte, niet of niet tijdige levering door de toeleveranciers van verkoper, machinestoring, vernielingen en andere stagnaties in verkopers bedrijf of de toeleveringsbedrijven, alsmede een zogenaamde schaarste al dan niet als gevolg van prijsstijgingen van de goederen en overheidsmaatregelen, respectievelijk orders, waardoor levering geheel of tijdelijk onmogelijk dan wel bemoeilijkt wordt.

11.3    Indien naar het oordeel van verkoper de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Is naar het oordeel van verkoper de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

 11.4    Indien verkoper bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is verkoper gerechtigd de reeds geleverde goederen te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

11.5    De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid.

 12.1    Iedere aansprakelijkheid van de verkoper (en van haar personeel) voor alle schade, van welke aard ook, indirect of direct, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken danwel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

12.2   Door het enkel in ontvangst nemen van de goederen door of namens koper is verkoper gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de koper en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of schade is ontstaan ten gevolge van productiefouten, danwel door andere oorzaken, daaronder begrepen fouten van door verkoper te werk gesteld of ter beschikking gesteld personeel.

12.3   In ieder geval zal de eventuele aansprakelijkheid van verkoper beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag dat met de betreffende individuele transactie is gemoeid.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud.

 13.1    De geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, tot het moment waarop alle door verkoper krachtens overeenkomst verrichte leveranties of nog te verrichten leveranties, met inbegrip van rente en kosten door koper zijn betaald. In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van koper of overlijden wanneer koper een natuurlijk persoon is, is verkoper gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven gedeelte van het geleverde terug te vorderen.

Annulering en terugname laten het recht van verkoper op vergoeding van verlies of schade onverlet.

In deze gevallen zal elke vordering van verkoper op koper direct en volledig opeisbaar zijn.

13.2    De goederen kunnen door koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, doch mogen niet verpand worden en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

 

Artikel 14: Geschillen.

 14.1    Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, zulks tenzij de wet afwijking van de bevoegde rechter niet toestaat.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht.

 15.1    Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeen­gekomen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 16: Wijziging en aanvulling van deze voorwaarden.

 16.1        Verkoper heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

16.2        Wijzigingen en/of aanvulling hebben geen terugwerkende kracht.

 

© Van Leeuwen Van der Eerden Advocaten 2004